Spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov”. Zaradi zagotavljanja popolne uporabniške izkušnje jih omogočite. Sprejmi | Več o piškotkih

Kibord

Splošni pogoji poslovanja

I.del:   Splošne določbe

 

1.     člen

Splošni pogoji poslovanja so temelj vseh pogodb, ki jih skleneta naročnik in izvajalec.

2.     člen

Pogodba med naročnikom in izvajalcem se sklene na podlagi pisnega naročila (ta je lahko v obliki elektronske poste) ali naročniku poslanega izpolnjenega obrazca za naročilo.

3.     člen

Če v roku štiriindvajsetih (24) ur po prejemu naročila izvajalec ne obvesti naročnika, da se ne strinja z določenimi pogoji naročila, se razume, da se pogodbeni stranki strinjata z vsemi pogoji, ki so navedeni v naročilu.

4.     člen

Če v roku, ki ga določa 3. člen teh pogojev, izvajalec naznani, da se ne strinja z določenimi pogoji, se pogodbeno razmerje ne sklene, dokler ne pride do sporazuma o tistih pogojih, ki niso bili sprejeti.

5.     člen

Pogodba med naročnikom in izvajalcem se sklene tudi v primeru, če naročnik sprejme predlog izvajalca o spremembah pogojev naročila. Pogodbeno razmerje v tem primeru določajo novi pogoji.

6.     člen

Sprejeti pogoji pogodbenega razmerja se lahko spremenijo ali prekličejo izključno s soglasjem obeh pogodbenih strank.

 

II. del: Predmet pogodbe

7. člen

Predmet pogodbe je opravljanje storitev, ki temeljijo na poslovni usmerjenosti izvajalca, v skladu z zahtevami naročila (v nadaljevanju: delo).

 


III.  del: Prevajanje

1.     odsek: Splošni določbi

 

8.     člen

Po izpolnitvi pogojev iz 1. dela teh pogojev, se izvajalec zavezuje, da bo opravil delo po dogovoru, upoštevajoč dogovorjeni jezik, rok in način dostave.

9.     člen

Z naročilom se naročnik zavezuje, da bo sprejel opravljeno delo in plačal končno ceno za to delo v skladu z 32. členom (DDV) teh pogojev.

10.  člen

Naročnik mora obvestiti izvajalca o vseh okoliščinah, ki bi vplivale na njegovo plačilno sposobnost. Naročnik mora obvestiti izvajalca o vseh sklepih podjetja, ki bi nakazovali njegov stečaj ali likvidacijo.

 

2.     Odsek:  Rok za dostavo

 

11.  člen

Naročnik mora prejeti opravljeno delo v roku in na način, ki sta določena v naročilu.

12.  člen

Naročnik ali njegov pooblaščeni delavec mora nemudoma po prejetju dela potrditi prejem opravljenega dela, kar pomeni, da je delo opravljeno v dogovorjenem roku in dostavljeno na dogovorjeni način.

13.  člen

Če naročnik ne potrdi prejema v skladu z 11. členom teh pravil in v roku 24 ur po preteku dostavnega roka ne povpraša o delu, potem izvajalec domneva, da je naročnik prejel opravljeno delo v dogovorjenem roku in na dogovorjeni način.

14.  člen

Dostava opravljenega dela se ne šteje za prepozno, če na naročnikovo zahtevo izvajalec ponovno pošlje opravljeno delo in dokaže, da je že bilo predhodno poslano.

15.  člen

Če dostave  zaradi tehtnega razloga ni mogoče izpeljati na dogovorjeni način, ima izvajalec pravico izbrati drug način dostave na stroške naročnika. Naročnika se predhodno obvesti o takih okoliščinah.


16.  člen

Če naročnik zavrne naročeno in opravljeno delo brez tehtnih razlogov, ki jih priznavata obe pogodbeni stranki, se delo šteje za opravljeno in izvajalec ima pravico izdati račun, katerega je naročnik dolžan poravnati.

 

3.     odsek: Pravice in dolžnosti

 

17.  člen

Naročnik mora obvestiti izvajalca o namenu uporabe opravljenega dela (npr. poslovni akti, normativno besedilo, informacije). Če je delo namenjeno objavi, mora biti v naročilu izrecno navedeno, da gre za prevod besedila, ki bo objavljen. Pri tem se upošteva pogodbo o avtorskih pravicah sklenjeno med obema strankama.

Če izvajalec ne prejme podatkov v skladu s prejšnjim odstavkom, se vse morebitne pritožbe  povezane z namenom uporabe zavrnejo.

18.  člen

Če besedilo, ki je predmet naročila, vsebuje posebej strokovne ali druge izraze, okrajšave itd., mora naročnik obvezno podati izvajalcu seznam ustrezne terminologije v določenem jeziku ali omogočiti druga referenčna gradiva oziroma določiti pristojno osebo, ki bo na voljo za svetovanje o posebni terminologiji. Če naročnik ne izpolni te obveznosti, se vse morebitne pritožbe zaradi terminologije zavrnejo.

19.  člen

Izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno kršenje avtorskih pravic s strani naročnika in nadaljnjih prevzemnikov dela.

20.  člen

Izvajalec se zavezuje, da bo spoštoval zaupno naravo vseh aktivnosti, ki zadevajo predmet pogodbe, in da bodo vsa gradiva, ki mu jih posreduje naročnik obravnaval kot poslovno tajnost.

 

4. odsek: Pritožbe

21.  člen

Opravljeno delo je nepopolno, če ni izvedeno v skladu z dogovorjenim naročilom.

22.  člen

V nasprotnem primeru se šteje, da je bilo delo opravljeno v skladu z dogovorjenimi zahtevami.


23.  člen

Pritožbe sprejemamo izključno v pisni obliki. V pisni pritožbi je potrebno navesti razloge za pritožbo, opisati vrsto napake in podati število napak, če je to možno.

24.  člen

Če se ugotovi, da je pritožba naročnika upravičena, izvajalec popravi napake na svoje stroške. V tem primeru ima naročnik pravico do popusta na opravljeno storitev v višini do 10%.

25.  člen

Če se ugotovi, da je pritožba naročnika upravičena in da ne gre za napako, ali če naročnik zavrne ponujeno rešitev, bo naročnik dobil ustrezen popust na opravljeno storitev, določeno v skladu s temi pravili.

26.  člen

Če pride do spora med pogodbenima strankama z ozirom na pravočasno oddane odškodninske zahtevke naročnika glede odgovornosti za napake, se pogodbeni stranki zavezujeta k mirnemu reševanju spora in se v primeru zahteve po pripravi izvedenskega mnenja tako naročnik kot izvajalec zavezujeta k poravnavi enakega deleža stroškov.

 

5.  odsek: Pritožbeni rok

27.  člen

Odškodninski zahtevek na podlagi odgovornosti za napake je neveljaven, če je vložen po izteku pritožbenega roka.

28.  člen

Naročnik mora predložiti zahtevek izvajalcu takoj po odkritju napake v opravljenem delu, vendar najkasneje v roku osmih (8) delovnih dni po prejemu opravljenega dela.

 

IV.del:  Cena

29.  člen

Cena se izračuna na osnovi veljavnega cenika storitev izvajalca, razen če v pogodbi z naročnikom ni dogovorjeno drugače.

30.  člen

Prevajalska stran je obračunana na 1500 znakov brez presledkov v izvirnem jeziku (razen če zaradi tiskane oblike izvirnika natančnega števila znakov ni mogoče določiti – potem je osnova število znakov v ciljnem jeziku).

31.  člen

Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe cen glede na zahtevnost besedila, učinek prevajalca (t.j. približno ocenjena norma šest (6) strani prevajanja v slovenski jezik na dan, oz. pet (5) strani prevajanja v tuji jezik na dan) in dodatna opravila prevajalca (oblikovanje slik, razpredelnic, grafov ipd.).

V kolikor učinek prevajalca presega 30 % norme, si izvajalec pridržuje pravico do zvišanja cene za     50 %, oz. če učinek prevajalca presega 60 % norme, si izvajalec pridržuje pravico do zvišanja cene za 100 %.

32.  člen

Vse cene so izražene v evrih (EUR) in ne vključujejo DDV-ja.

33.  člen

Cenik storitev našega podjetja, ki je objavljen na spletnih straneh podjetja,  je sestavni del teh pogojev poslovanja.

 

V. del: Plačilni pogoji

34. člen

Ponudnik ima pravico izstaviti račun takoj, ko je delo opravljeno v skladu z naročilom, razen če se pogodbeni stranki dogovorita drugače.

35. člen

Plačilo za delo se izvrši na podlagi računa, ki ga je izstavil izvajalec. Rok plačila je naveden v računu.

36. člen

V primeru zavlačevanja s plačilom mora naročnik za vsak dan zamude plačati izvajalcu zakonite zamudne obresti.

37.  člen

Izvajalec ima pravico izstaviti naročniku račun za vnaprejšnje plačilo, ki ga ta mora poravnati do datuma, navedenega v računu.

 

VI. del: Odstop od pogodbe in odškodnina

38.  člen

Vsaka od pogodbenih strank lahko odstopi od pogodbe, če se po sklenitvi pogodbe na njeni strani pokažejo nepremostljive ovire, ki ji onemogočajo, da bi izpolnila svoje obveznosti.

39.  člen

Pogodbena stranka, ki odstopa od pogodbe, mora o tem pisno obvestiti drugo pogodbeno stranko.

40.  člen

Če naročnik odstopi od pogodbe, mora izvajalcu plačati odstopnino. Višina odstopnine se določi s pogodbo.

41.  člen

Izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne izgube naročnika, ki bi nastale zaradi odstopa od pogodbe in posledičnega neizpolnjevanja obveznosti, pod pogojem, da je do tega prišlo zaradi nepredvidljivih in neizogibnih dogodkov, katerih izvajalec ni mogel preprečiti.

42.  člen

Če bo besedilo na katerikoli način objavljeno ali distribuirano in naročnik o takšni uporabi besedila ni obvestil izvajalca ter ni zahteval preverjanje besedila pred objavo (posebna lektura), nima naročnik nobenih pravic do odškodnine, če je v prevedenem besedilu najdena napaka.

 

VII. del: Posebne določbe

43.  člen

Naročnik se zavezuje, da ne bo navezal stika s prevajalcem ali tolmačem brez izrecnega soglasja izvajalca.

44.  člen

Če naveže stike s prevajalcem ali tolmačem s soglasjem izvajalca, se naročnik zavezuje, da ne bo razpravljal o zadevah, ki se tičejo pogojev poslovanja v povezavi z določenim delom.

45.  člen

Naročnik se s prevajalcem ne  more dogovoriti o spremembi pogojev, ki so bili dogovorjeni ob sklenitvi posla brez odobritve izvajalca.      

46.  člen

Če se ugotovi kršitev obveznosti po 43., 43. ali 45. člena teh pogojev poslovanja, mora naročnik plačati izvajalcu pogodbeno globo v višini 1.500,00 EUR za vsak primer kršitve, tudi v primerih, ko delo ni bilo ustrezno dokončano.

 


VIII. del: Končne določbe

47.  člen

Razen če ti splošni pogoji poslovanja določajo drugače, pravno razmerje med pogodbenima strankama urejajo ustrezne določbe zakona.

48.  člen

Besedilo v navedenih splošnih pogojih poslovanja je zavezujoče za pogodbeni stranki.

Navedeni pogoji poslovanja štejejo za Splošne pogoje poslovanja podjetja Kibord d.o.o., s sedežem na naslovu Stranska vas 17b, 1356 Dobrova pri Ljubljani, od 25.08.2011.

 

 

Ljubljana, 25.08.2011

Tel: 040/747-447
Mail: info@kibord.si
Osnovni podatki

Kibord vam nudi popust na prvi prevod in popust za študente.

Kibord je mlada ekipa prevajalcev. Se nam želiš pridružiti?

Kibord.si | Kibord d.o.o. | PE Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana | gsm: +386 (0)40 747 447 | Copyright 2011 © Kibord.si | 28.si